Adatvédelmi Tájékoztató

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az általunk (Bilingua Fordítóiroda Bt) vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározzuk az általunk alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint az adatfeldolgozás feltételeit és módját.

Mi működtetjük a https://bilingua-szeged.hu honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon felhasználók adatait kezeljük.

 

A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

Fenntartjuk annak jogát, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételeink módosításairól e-mail útján tájékoztatjuk Önt. A tájékoztatást reklám céljára nem használjuk.

ADATAINK
Cégnév: Bilingua Fordítóiroda Bt
Székhely:1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13/4, fsz 1
Cégjegyzékszám: 01-06-787837
Adószám: 24921714-1-41
Elektronikus elérhetőség: glajtos@yahoo.com
Ügyvezető: Lajtos Gábor

SZERVER HOSTIG:
Net-Tech Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.
Cégjegyzékszám: 01-09-734001
Adószám: 13414300-2-43
Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Ordasi Ferenc, ügyvezető, ufsz@domainadminisztracio.hu

HONLAPÜZEMELTETŐ:
Bilingua Fordítóiroda Bt.
Székhely: 1131 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-06-787837
Adószám: 24921714-1-41
Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Lajtos Gábor, ügyvezető, +36 30 21 99 300

AZ ÁLTALUNK VÉGZETT ADATKEZELÉS CÉLJA:

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Az oldalra látogatóknak lehetőségük van kapcsolatfelvétel kezdeményezésére az oldalon keresztül.

Rögzített adatok:
név
e-mailcím
telefonszám
üzenet

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a honlap látogatója és a vállalkozás között
Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a kapcsolatfelvételhez
Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől számított 1 hónap.
Adattárolás módja: az Ön regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tároljuk.

GDPR AUDIT SZOLGÁLTATÁSRENDELÉS

A megrendelés folyamatát a GDPR szoláltatáshoz tartozó kalkulációs adatlap kitöltésével indíthatja meg.

Rögzített adatok:
cégnév,
kapcsolattartó,
céges e-mail cím,
céges telefonszám,
a kérdőív által bekért információk, melyek csak jellemzik a vállalkozást.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel Önnel visszaigazoló e-mail formájában.
Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, ajánlatadáshoz, szerződéshez.
Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 1 évig.
Adattárolás módja: a Fordító iroda az Ön regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja.
A megrendelés folyamatát a GDPR szoláltatáshoz tartozó kalkulációs adatlap kitöltésével indíthatja meg.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Munkára jelentkezés az adatkezelőhöz, melynek kapcsán önéletrajzot küld be a jelentkező.

Rögzített adatok:
Név
E-mail
Telefonszám
Fizetési igény
Önéletrajz

Adatkezelés célja: álláspályázat
Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, jelentkezés.
Adatkezelés időtartama: sikertelen pályázat, illetve megállapodás hiányában a pozíció lezárásától számított 1 évig, kivétel, ha a pályázó másképp nem rendelkezik.
Adattárolás módja: az Ön regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tároljuk.

AZ ÁLTALUNK VÉGZETT ADATKEZELÉS MÓDJA:

Az Ön által regisztrált személyes adatokat mi nem ellenőrizzük. A regisztrált adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel. Az Ön általa regisztrált e-mailcímre az általunk továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért szintén Ön felel.
5.Regisztrált adatok kezelése
A z Ön által regisztrált adatokat mi és az adatkezelésre kijelölt munkavállalóink valamint az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. Az adatkezelési folyamatainkra vonatkozó hozzáférési jogosultságot Vezető tisztségviselőnk jogosult meghatározni. Az adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. Harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosultak és kötelesek vagyunk adatot továbbítani.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK:

Ön jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Ezen felül arról, hogy kik és milyen módon ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. Ön jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – kötelesek vagyunk megvizsgálni az Ön kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről Önt írásban tájékoztatjuk. Ha az Ön kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait Önnel.

Ön jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjtünk, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze az felhasználók által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

Kötelesek vagyunk Önt előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben személyes adatait az általunk meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánjuk felhasználni.

Kötelesek vagyunk az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedéseket megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelmének, továbbá azok jogosulatlan felhasználásának vagy módosításának, illetve megsemmisülésének elkerülése érdekében.

Az adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk kötelesek eljárni. Nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Bármikor jogosultak vagyunk a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosítását a honlapunkon közzétesszük. Ön a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

HOVÁ FORDULHAT, HA JOGORVOSLATTAL SZERETNE ÉLNI VAGY HA KÉRDÉSE VAN?

ADATKEZELŐNKHÖZ:
Cégnév: Bilingua Fordítóiroda Bt
Székhely:1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13/4, fsz 1
Cégjegyzékszám: 01-06-787837
Adószám: 24921714-1-41
Elektronikus elérhetőség: glajtos@yahoo.com
Ügyvezető: Lajtos Gábor

A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGHOZ:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

A BÍRÓSÁGHOZ:
Magyarországon a pert Ön – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.